Ochrana osobných údajov

 

Ø  k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

Ø  Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

Ø  všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

Ø  získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali

Ø  môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

I.

Prevádzkovateľ

 

Fairy, s.r.o.

Hraničiarska 139/34, 851 10 Bratislava

IČO: 45390339

DIČ: 2022974965

Ø  prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.santino.sk, telefonicky alebo osobne

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 

Ø  účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

Ø  účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

Ø  prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údajov na doručenie

Ø  kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

Ø  údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia

 

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

Ø  prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva

Ø  prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

Ø  prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

 

V.

Zverejnenie údajov

 

Ø  prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

 

VI.

Podmienky spracúvania

 

Ø  prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

Ø  prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ

Ø  prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

 

 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

Ø  zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 

 

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

Ø  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
plnenie práv podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679
(O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

Zásady ochrany súkromia spotrebiteľov

Zásady spracovania osobných údajov zákazníkov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

 

Na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) boli vydané  nasledovné nové Zásady ochrany súkromia spotrebiteľov.

(Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)

Kladieme si za cieľ chrániť súkromie našich zákazníkov. Chceme, aby si mohli byť úplne istí, že s ich osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov. Skutočnosti týkajúce sa spracovania  osobných údajov zákazníkov našou spoločnosťou:

Prečo osobné údaje spracúvame?

a)

Primárne osobné údaje spracovávame za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb, prenájmu a pod. a následne za účelom poskytovania objednaných služieb a fakturácie. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 

b)

Osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

c)

Osobné údaje budeme spracovávať za účelom prípadnej ochrany našich práv v správnom, civilnom alebo trestnom konaní. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti ochrany našich práv.

 

d)

Vaše údaje budeme spracovávať aj za účelom vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti preukázať súlad s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

Na účel uvedený pod písm. b) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

 

-

účtovné doklady a záznamy

 

Na účel uvedený pod písm. c) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

-

meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo OP/číslo pasu, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, informácie o odoberaných službách, informácie o vykonaných platbách

 

Na účel uvedený pod písm. d) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, žiadosť o vykonanie niektorého z práv zaručených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, informácie o vybavení žiadosti a príslušná komunikácia s klientom

Osobné údaje chránime

 

 

Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a s týmto cieľom sme prijali rad zásadných opatrení. Implementovali sme riešenia slúžiace na ochranu osobných údajov pozostávajúce z celého radu technických prvkov i postupov líšiacich sa podľa konkrétnej služby alebo produktu, ktoré sú vám ponúkané či poskytované. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému, zisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov. Zaručujeme tak ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať?

 

Na účel uvedený pod písm. a), c) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu.

 

Účtovné doklady a účtovné záznamy, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. b), budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

 

Na účel uvedený pod písm. c) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi občianskym zákonníkom, a po dobu 5 rokov, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi obchodným zákonníkom.

Na účel uvedený pod písm. d) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Nad svojimi osobnými údajmi bude mať klient stále kontrolu

Má právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Má zároveň právo

-

požadovať vymazanie v svojich osobných údajov, ktoré spracovávame,

 

-

na prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracovávame,

 

-

na opravu svojich osobných údajov, ktoré spracovávame,

-

aby sme obmedzili spracovanie jeho osobných údajov,

-

podať námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely obrany v prípade podania žaloby podľa antidiskriminačného zákona,

-

právo na prenosnosť svojich osobných údajov, ktoré spracovávame.

Všetky vyššie uvedené práva má klient možnosť uplatniť prostredníctvom emailu zaslaného na adresu: info@santino.sk alebo na adresu: Hraničiarska 139/34, 851 10 Bratislava.Žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia.

Aktualizácia našich zásad ochrany súkromia

Sme oprávnení vykonávať zmeny týchto zásad tak, aby v nich boli zohľadnené naše nové služby a tiež vývoj trhu.

 

Aké sú možnosti pri nespokojnosti s tým, akým spôsobom osobné údaje spracovávame?

 

Ak klient nie je spokojní s tým, akým spôsobom jeho osobné údaje spracovávame, teda ak sa domnieva, že postupujeme pri spracúvaní jeho osobných údajov protiprávne, alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jeho vyššie uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našu rodinnú prevádzku nájdete v mestskej časti Čunovo, na Hraničiarskej ulici. 

_________________________________________________________________________________

Prevádzkovateľ výroby pokrmov Santino :

Fairy, s.r.o., Hraničiarska 139/34, 851 10, Bratislava, IČO: 45390339, DIČ: 2022974965

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 63261/B

_______________________________________________

Prevádzkovateľ služieb Santino a eshopu :

Alexandra Chlupková, Na hrádzi 175/37, 851 10 Bratislava, IČO: 51415682, DIČ: 1075040175

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-264600

Adresa prevádzky

  •   SANTINO
    Hraničiarska 34/139, 851 10 Bratislava - Čunovo
  • +421907107539
  • info@santino.sk

Otváracia doba

  •         PO - STR : zatvorené,
  •         ŠTV : 16:00 - 20:00 na objednávku 
  •         PIA :  17:00 - 20:30 PIZZA NEAPOL   
  •         SO, NE : uzavreté spoločnosti 
Oznamy : V piatok 14.6. sa pizza nerobí, bude uzavretá spoločnosť.

Ochrana osobných údajov

Všeobecobchodné podmienky eshop